#30DaysChallenge – 每日一式訓練 (Day 30) – 社區體育部

#30DaysChallenge – 每日一式訓練 (Day 30)

【Day 30】

終於完成30 Days Challenge!!

黎到今日已經一個月啦。
學咗咁多野,之後嘅日子希望大家都keep住運動。保持一個健康的狀態去對抗未來嘅路。

今日任務係:

Day 30 (抬膝扭轉3組) + Day 29 (仰卧交替觸踝4組) + Day 28 (仰臥鉸剪腳4組)

想知之前做咗咩動作?【傳送門】😊