#30DaysChallenge – 每日一式訓練 (Day 29) – 社區體育部

#30DaysChallenge – 每日一式訓練 (Day 29)

【Day 29】

每個訓練都是一種挑戰,聽日係最後一個動作,等睇大家修煉嘅成果。

今日任務係:

Day 29 (仰卧交替觸踝4組) + Day 28 (仰臥鉸剪腳4組)

想知之前做咗咩動作?【傳送門】😊