#30DaysChallenge – 每日一式訓練 (Day 26) – 社區體育部

#30DaysChallenge – 每日一式訓練 (Day 26)

【Day 26】

倒數4日,大家加緊力度,撐埋落去。

今日任務係:

Day 26 (熊爬擺腿3組 + Day 25 (原地爬行3組)

想知之前做咗咩動作?【傳送門】😊