#30DaysChallenge – 每日一式訓練 (Day 25) – 社區體育部

#30DaysChallenge – 每日一式訓練 (Day 25)

【Day 25】

踏入第9組循環,我地一齊倒數最後5日啦!
加油啊年輕人,卑d掙扎啦!

今日任務係:

Day 25 (原地爬行3組)

想知之前做咗咩動作?【傳送門】😊