#30DaysChallenge – 每日一式訓練 (Day 21) – 社區體育部

#30DaysChallenge – 每日一式訓練 (Day 21)

【Day 21】

今日任務係:

Day 21 (腹肌前屈3組) + Day 20 (撐體捲腹3組) + Day 19 (交叉弓步跳3組)

想知之前做咗咩動作?【傳送門】😊