#30DaysChallenge – 每日一式訓練 (Day 18) – 社區體育部

#30DaysChallenge – 每日一式訓練 (Day 18)

【Day 18】

今日任務係:

Day 18 (地板超人式3組) + Day 17 (V式捲腹3組) + Day16 (俄羅斯式扭轉4組)

想知之前做咗咩動作?【傳送門】😊