#30DaysChallenge – 每日一式訓練 (Day 15) – 社區體育部

#30DaysChallenge – 每日一式訓練 (Day 15)

【Day 15】

話咁快到咗挑戰嘅一半了,仲4有15日,我地繼續陪你操好個身體!

今個循環主要強化下肢肌力及核心肌群。仲想練埋手臂嘅可睇埋M21條片哦~

今日任務係:

Day 15 (肩腿伸展3組) + Day 14 (滑步3組) + Day 13 (登階運動3組)

想知之前做咗咩動作?【傳送門】😊