#30DaysChallenge – 每日一式訓練 (Day 12) – 社區體育部

#30DaysChallenge – 每日一式訓練 (Day 12)

【Day 12】

今日任務係:

Day 12 (T字伏地挺身3組) + Day 11 (手肘碰膝3組) + Day 10 (側身平板撐3組)

想知之前做咗咩動作?【傳送門】😊