#30DaysChallenge – 每日一式訓練 (Day 9) – 社區體育部

【Day 8】

每次運動完都應該要做返適量既舒鬆運動,確保肌肉放鬆。

今日任務係:

Day 9 (伏地挺身3組) + Day 8 (平板撐3組) + Day 7 (深蹲跳3組)

想知之前做咗咩動作?【傳送門】😊